REGULAMIN ZIELONY SYLWESTER NO.5

REGULAMIN IMPREZY:

 „ZIELONY SYLWESTER NO.5”

 Rozdz. 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem imprezy: „ZIELONY SYLWESTER NO.5” jest Parafia NMP Matki Zbawiciela w Warszawie
przy ul. Olimpijskiej 82/84 w Warszawie reprezentowana przez ks. Adriana Żądło SDS. Imprezę przygotowuje Salwatoriańska Grupa ZIELONA Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.

§ 2
Zabawa rozpoczyna się dnia 31. 12. 2017 r. ok. godz. 21 (po Mszy świętej),
a kończy 01. 01. 2018 ok. godz. 5.00.

§ 3
Decyzję o możliwym skróceniu imprezy lub wydłużeniu jej czasu podejmuje organizator po konsultacji z właścicielem klubu.

§ 4
Miejscem zabawy jest klub „Potok Pub & Sala Koncertowa” mieszczący się przy ul. Potockiej 14 w Warszawie.

§ 5
Impreza ma charakter chrześcijański i jest skierowana do osób skupionych w apostolatach salwatoriańskich. Odbywa się w stylu filmowym.

§ 6
Za przygotowanie i przebieg imprezy odpowiada organizator. Natomiast za lokal i sprzęt znajdujący się na jego terenie odpowiada właściciel klubu.

§ 7
Stwarza się możliwość spożywania napojów alkoholowych podczas imprezy.

§ 8
Przez „uczestnika” rozumie się osobę, która wpłaciła kwotę należną za udział w imprezie najpóźniej do 30. 12. 2017 r. Osoba ta zostaje wpisana na listę uczestników imprezy.

Rozdz. 2

Koszty uczestnictwa

 § 9
Koszty, które ponosi uczestnik za udział w imprezie (do wyboru jeden wariant):
I. 50 zł kwota za wejście na imprezę od jednej osoby (własne naboje i alkohol).
II. 100 zł kwota za wejście i skorzystanie z tzw. „Open Baru” (napoje i alkohol w cenie).

§ 10
Przekąski i jedzenie uczestnik nabywa i przynosi we własnym zakresie.

§ 11
Organizator imprezy nie odpowiada za jakość napojów podawanych w barze osobom, które skorzystały z wariantu „Open Bar”. Wszelkie reklamacje w tym temacie należy zgłaszać właścicielowi klubu.

§ 12
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie po uprzedniej wpłacie organizatorowi, zwrotu pieniędzy można domagać się jedynie po zapisie do 30. 12. 2017 r.

§ 14
Jeżeli uczestnik zostanie wyproszony z imprezy za złamanie regulaminu nie przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów przez organizatora.

§ 15
Niezadowolenie lub rezygnacja w trakcie trwania imprezy nie jest podstawą do zwrotu kosztów uczestnikowi przez organizatora.

§ 16
W dniu imprezy (31.12.2017) koszt wejściówki ZWYKŁEJ wynosi 70 zł, a wejściówka EKSTRA jest w cenie 120 zł jeśli uczestnik nie zapisał się przez formularz.

Rozdz. 3

Zobowiązania stron

§ 16
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także regulaminu klubu Potok Pub & Sala Koncertowa” mieszczącego się przy ul. Potockiej 14 w Warszawie, gdzie odbędzie się impreza.

§ 17
Wpłata pieniędzy i udział w imprezie przez uczestnika jest akceptacją regulaminów o których mowa w § 16.

§ 18
Uczestnik ponosi odpowiedzialność i koszty za wszelkie zniszczenia, których dokonał na terenie lokalu.

§ 19
Uczestnik ponosi odpowiedzialność i koszty za wszelkie uszkodzenia rzeczy i ciała innych osób, które popełnił świadomie lub nieświadomie.

§ 20
Organizator i właściciel klubu nie odpowiada za rzeczy osobiste, napoje i artykuły spożywcze uczestników imprezy, a także za środki transportu pozostawione na terenie klubu.

§ 21
W klubie obowiązuje zakaz palenia papierosów poza specjalnie wydzielonymi do tego miejscami.

§ 22
Organizator obsługuje sprzęt muzyczny. Istnieje możliwość dostarczenia swojej muzyki oraz puszczenie jej na imprezie, ale za zgodą organizatora.

§ 23
Organizator i ochrona klubu Potok Pub & Sala Koncertowa” w Warszawie mają prawo wyprosić z imprezy osoby zachowujące się w sposób agresywny, wulgarny oraz osoby nieszanujące chrześcijańską formę imprezy.

§ 24
Organizator i ochrona klubu Potok Pub & Sala Koncertowa” są zobowiązani do poinformowania Policji o naruszeniu prawa przez uczestnika lub w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób.

§ 25
Każdy zobowiązany jest do uczciwości. Jeśli osoba korzystająca z „Open Baru” będzie rozdawać napoje i alkohol pobrany z baru zostanie wydalona z klubu. Jest to traktowane jak kradzież.

§ 26
Uczestnictwo w imprezie jest także wyrazem akceptacji prawa do wykorzystania przez organizatora zdjęć, filmów i nagrań na których jest umieszczony wizerunek uczestnika/uczestniczki zabawy sylwestrowej. Organizator może użyć ich w celach informacyjnych i promocyjnych na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych np. facebook.

§ 27
Kategorycznie zakazuje się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na teren klubu (np. broń, nóż, kastet, petardy etc.). Organizator i właściciel klubu w takich sytuacjach będą zmuszeni wypraszać z imprezy bez zwrotu kosztów.

Rozdz. 4

Osoby Niepełnoletnie

§ 25
W imprezie mogą brać udział za pozwoleniem organizatora osoby niepełnoletnie od 16 roku życia.

§ 26
Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie organizatorowi najpóźniej do 30. 12. 2017 roku.

§ 27
Za wszelkie szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni

§ 28
Organizator nie odpowiada za stan trzeźwości osoby niepełnoletniej. Jednocześnie ma prawo do wydalenia z imprezy osoby niepełnoletniej będącej pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów.

 

Rozdz. 5

Postanowienia końcowe

§ 29
Interpretację regulaminu zastrzega sobie organizator.

§ 30
Impreza nie ma charakteru komercyjnego, a organizator nie czerpie z niej korzyści finansowych. Wszelkie nadwyżki budżetowe będą przekazane na cele charytatywne i wsparcie grupy Zielonej WAPM.

§ 31
Informacji i wyjaśnień, co do niniejszego regulaminu można uzyskać pisząc e- mail na adres: sylwesterzielona@gmail.com

Warszawa dnia, 06. 12. 2017 r.